INDIVIDUÁLNÍ KURZY - SKUPINOVÉ TERAPIE - LOGOPEDICKÉ KROUŽKY


Nabízím široký výběr skupinových terapií a individuálních kurzů pro dětské a dospělé klienty. Specifické zaměření logopedických kroužků přesně odpovídá individuálním potřebám dětí s narušenou komunikační schopností.    

SKUPINOVÉ TERAPIE pro dospělé:


SKUPINOVÁ TERAPIE PRO KLIENTY S AFAZIÍ

Tato terapeutická skupina je navržena především pro dospělé klienty, kteří čelí komunikačním výzvám po mozkových příhodách nebo kraniotraumatech.

 

Jednotlivé lekce se zaměřují na:

 • podporu komunikace
 • rozvoj slovní zásoby, čtení a psaní
 • funkcionální rozvoj komunikace
 • využití alternativních komunikačních technik
 • paměťová cvičení a podpora koncentrace
 • trénink konverzace a sdílení zkušeností v rámci skupiny, doplněné sociálním poradenstvím.
DÉLKA: 16 lekcí
TERMÍN:
na dotaz

SKUPINOVÉ TERAPIE pro děti / LOGOPEDICKÉ KROUŽKY:


Logopedické kroužky/dětské skupinové terapie jsou velmi oblíbené:
 • pomáhají dětem překonávat obtíže v řeči hravým a zábavným způsobem
 • jsou určeny převážně předškolním dětem a dětem mladšího školního věku
 • připravují děti na úspěšný start pro zahájení školní docházky
 • podporují rozvoj dovedností, schopností a osobnost každého dítěte
 • vedou děti ke skupinové spolupráci, respektu a toleranci
 
ELKONIN - TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA
Stimulační program pro předškolní děti, pro děti s odloženou školní docházkou i pro děti s jazykovými obtížemi.
Rozvíjení jazykových dovedností podle El´konina, která prostřednictvím zábavného postupu navádí od mluveného slova k čtenému, zdůrazňuje hláskovou strukturu slova a posiluje porozumění slovům. Tímto způsobem podporuje rozvoj myšlení a kognitivních schopností vedoucích k osvojení dovedností čtení a psaní.

Cíle programu:
 • vytvoření pevných základů pro budoucí čtení
 • rozvoj fonematického sluchu nutného pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní při nástupu do školy
 • předcházení specifickým poruchám učení
 • podporu individuálních schopností dítěte i spolupráce ve skupině

DÉLKA:
celkem 16 lekcí, kurz probíhá každý týden ve společně domluvený den od 15:00 do 16:30 (po domluvě je  konkrétní den a čas možné přizpůsobit)
CENA: 4400,- včetně pracovního sešitu
Kurz probíhá v maximálním počtu 6ti dětí, bez přítomnosti rodičů.
TERMÍN: únor - květen 2024 (probíhající kurz je plně obsazen)
     září 2024- leden 2025 (  volná místa)

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ
Děti se ve skupině věnují hravým aktivitám zaměřeným na rozvoj sluchového vnímání..

Cíle programu:

 • procvičení sluchového vnímání
 • posilování sluchové pozornosti
 • rozvoj rytmu a melodie
 • obohacování slovní zásoby

DÉLKA:
10 lekcí
TERMÍN: na dotaz


MYOFUNKČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI
Děti se zábavným způsobem a hrou v kroužku učí správnému dechovému stereotypu, posilují svaly, které hrají klíčovou roli při artikulaci, polykání a sání, soustředí se na správnou klidovou polohu jazyka.

Cíle programu:
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • nácvik správného dechového stereotypu
 • fonační cvičení
 • posilování a cvičení stability čelisti
 • oromotorická cvičení pro rty, tváře a jazyk
 • cvičení pro zlepšení pohyblivosti a síly měkkého patra

DÉLKA: 10 lekcí
TERMÍN: na dotaz
 

ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY
Program se soustředí na rozvoj předškolních schopností s důrazem na individuální péči, správnou artikulaci, fonematický sluch, vizuální a sluchové vnímání, grafomotoriku a prosociální dovednosti.
Tento kroužek je ideální pro předškolní děti a pomáhá jim snadněji překonat přechod z mateřské školy do základní školy.
Cíle programu:
 • začít školu s úsměvem :)

DÉLKA: 12 lekcí
TERMÍN: na dotaz

INDIVIDUÁLNÍ KURZY pro děti:

KuPOZ
Program je určen pro děti s ADHD/ADD, PAS, logopedickými problémy, pomalým psychomotorickým tempem, obtížemi v oblasti emocí a chování.  Cvičení jsou hravá a děti baví.


Cíle programu:

 • zrychlení psychomotorického tempa a vyrovnání pozornosti
 • zlepšení vzájemné komunikace 
 • zavedení systému pravidelné práce
 • emočního vyladění 
 • zlepšení přístupu k práci
 • zážitek z úspěchu a pozitivní sebeuvědomění
 • budování organizačních schopností
 • celkové zvýšení školního výkonu
 • rozvoj sluchové a zrakové percepce
 • rozvoj pojmového myšlení
 • zlepšení vztahů a kvalita života celé rodiny

DÉLKA: celkem 15 týdnů - pracuje se denně cca 15 minut.



KuPREV
Program lze využít u dětí s obtížemi v pozornosti, hyperaktivitou, jazykovými obtížemi, poruchou autistického spektra, obtížemi v oblasti emocí a chování, deficitem v kognitivních schopnostech, dětí s cizím mateřským jazykem či  u dětí  zdravých (včetně nadaných). Umožňuje dítěti  lepší orientací ve světě a pomáhá se adaptovat na zahájení školní docházky. 

Cíle programu:
 • upevnění v orientaci osobou, místem a časem
 • zmírnění adaptačních problémů po nástupu do školy
 • rozvoj slovní zásoby, paměti, jemné motoriky, grafomotoriky, početních představ, komunikačních schopností, mluvního apetitu, schopnosti respektovat režim, pojmového myšlení, fantazie, sebevědomí, smyslu pro pořádek
 • prevence sociálně – patologických jevů
 • zlepšení vztahu a komunikace mezi rodičem a dítětem
 • zlepšení vztahů a kvalita života celé rodiny


DÉLKA: celkem 15 lekcí



MAXÍK
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou.

Cíle programu:

 • příprava předškolních schopností s důrazem na individuální péči
 • podpora správné artikulace
 • rozvoj fonematického sluchu, vizuální a sluchové percepce
 • rozvíjení grafomotoriky a prosociálních dovedností.

DÉLKA: celkem 15 lekcí


 
PERCEPČNĚ MOTORICKÁ OSLABENÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI
Individuální stimulační program k nápravám specifických poruch učení u dětí školního věku. Cvičení jsou pro děti zábavná, jelikož nemají běžný školní charakter. Důraz je kladen na přenesení pozitivního přístupu a motivace při práci i v domácím prostředí -  neúspěchy nejsou komentovány a za úspěchy jsou děti chváleny.
 

Cíle programu:
 • upevnění písmen a číslic při čtení a psaní
 • plynulé čtení s porozuměním
 • schopnost aplikovat naučená pravidla pravopisu
 • zvýšení kvality a rychlosti psaní
 • schopnost autokontroly a opravy chyb
 • chápání a dodržení mluvnických a společenských pravidel
 • nezapomínání věcí, schopnost pohotové reakce v nových situacích
 • schopnost systematické práce
 • rychlejší vybavování slov
 • zvýšení sebevědomí dětí při školní i domácí práci


DÉLKA:  Soubor cvičení je navržen individuálně pro každé dítě na základě vstupní diagnostiky. Následně jsou vybrány oblasti cvičení, na kterých  spolupracuje dítě s rodičem společně 8-10 minut denně. Pro efektivní cvičení a dobrou fixaci je třeba cvičit každou oblast po dobu 3 měsíců.